Årsmöte 2021

Kallelse/Inbjudan

Årsmöte i Attmars Hembygdsförening 2021
Plats : Attmars Hembygdsgård utomhus. I händelse av regn sitter vi i danshallen. Vi bjuder på fika.
Tid : Söndag 11/7 OBS!!! klockan 1800

Dagordning

1. Mötets öppnande och ev. parentation över under året avlidna medlemmar.
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötesförhandlingarna.
3. Fastställande av dagordningen.
4. Val av två protokolljusterare jämte rösträknare.
5. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
6. Föredragande av verksamhetsberättelse och kassaförvaltning samt revisionsberättelse angående föregående års förvaltning och räkenskaper.
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret.
8. Behandling av inkomna motioner.
9. Val av ledamöter i styrelsen.
10. Val av föreningens ordförande ur styrelsen.
11. Val av suppleanter i styrelsen.
12. Val av revisorer.
13. Val av revisorssuppleanter.
14. Val av intendent och biträdande intendent.
15. Val av bygdeombud.
16. Val av valberedning.
17. Val av ombud till Hembygdsförbundets årsmöte.
18. Styrelsens förslag till årsavgift.
19. Behandling av aktuella ärenden som styrelsen presenterar under årsmötet.
20. Bestämmande av sättet för delgivning av årsmötets beslut samt kallelse till nästa årsmöte.
21. Mötets avslutning.


Välkomna, styrelsen.
LÄNKAR

Till första sidan